Zet jij mee je schouders onder een sterke tennis- en padelfederatie?

Stel je kandidaat voor de hervormde structuur bij Tennis Vlaanderen

Tennis Vlaanderen voerde recent een grondige herstructurering door, zowel voor het Bestuursorgaan, de Algemene Vergadering, de gewestbesturen als voor het sportieve beslissingsniveau. Het doel van de herstructurering? Zorgen voor een hedendaagse performante structuur en werking binnen de federatie. We gaven meer toelichting over deze hervorming tijdens de online Inspiratiedag van 29 november en in de Clubmail Management van 30 november.

Heb jij interesse om je schouders mee onder de nieuwe werking te zetten? Stel je dan kandidaat voor één van de vacante mandaten binnen de nieuwe structuur van Tennis Vlaanderen. Hieronder vind je alle vacante mandaten voor 2023, telkens met de betreffende modaliteiten:

 • 5 clubvertegenwoordigers in de Algemene Vergadering:
  Tennis Vlaanderen breidt haar Algemene Vergadering uit met 5 clubafgevaardigden die door de clubs rechtstreeks verkozen worden. Mee de wettelijke bevoegdheden van het hoogste orgaan binnen de federatie ter harte te nemen is wat hun takenpakket inhoudt. Concreet houdt dit o.a. het debatteren rond en het goedkeuren van de budgetten, rekeningen en het beleidsplan in, alsook het aanstellen van en de kwijting verlenen aan bestuurders.

  De Algemene Vergadering gaat 1 keer per jaar door (uitzonderlijk 2 à 3 keer per jaar). Het gaat om een mandaat van 3 jaar (beperkt tot maximum 2 opeenvolgende mandaten) en de maximum leeftijd voor de zetelende leden is 70 jaar.
   
 • 1 extra padelvertegenwoordiger in het bestuursorgaan:
  Er zijn vandaag reeds meerdere combiclubs (tennis- én padelclubs) vertegenwoordigd in het bestuursorgaan, maar Tennis Vlaanderen wil dit orgaan echter versterken met één extra, specifieke padelvertegenwoordiger.

  Het bestuursorgaan is bevoegd voor het strategisch, financieel, personeels-, risico- en juridisch management en de monitoring van de vereniging. Er zijn minimum 5 bestuursvergaderingen per jaar (en max. 10). Het gaat om een onbezoldigd mandaat van 6 jaar (beperkt tot maximum 2 opeenvolgende mandaten) en de maximumleeftijd voor de zetelende leden is 70 jaar.

  Wat maakt je de ideale kandidaat? Als bestuurder beschik je over de noodzakelijke bestuurscapaciteiten (zie de hierboven vermelde bevoegdheden), abstractievermogen op bestuursniveau, een brede clubbestuurskennis en een passie voor en voeling met de padelsport. Je fungeert als vertegenwoordiger van toegetreden leden & clubs zonder daarbij het algemeen belang van de vereniging en de padel- en tennissport uit het oog te verliezen.
   
 • 8 à 12 experten in de tennisraad en in de padelraad:
  De padelraad is bevoegd voor het volledige sportieve padelbeleid van de federatie en de tennisraad voor het volledige sportieve tennisbeleid. In deze raden wordt o.a. beslist over de competitiereglementen, het klassementssysteem, officiating, trainersopleiding, jeugdwerking op clubniveau enzovoort.

  Beide raden vergaderen zoveel als nodig, met minstens 4 vergaderingen per jaar. Het gaat om een onbezoldigd mandaat van 3 jaar en de maximum leeftijd van de experten is 70 jaar.

  Wat maakt je de ideale kandidaat? Als lid van beide raden beschik je zowel individueel als in groep over een vergaande kennis van de sporttak inclusief de competitie en de clubwerking. Bovendien heb je abstractievermogen op bestuursniveau en beschik je de nodige communicatievaardigheden. Als expert handel je steeds in het algemeen belang van de sport en de vereniging. Tot slot moet je een sterke voeling met de basis van de sporttak(ken) onderhouden, zowel algemeen als specifiek.

Procedure kandidatuurstelling
Heb je interesse voor één van bovenstaande mandaten? Stel je dan kandidaat tegen uiterlijk 15 januari. De kandidatuur moet schriftelijk ingediend worden bij de hoofdzetel van Tennis Vlaanderen via de post (Louizapoortgalerij 203 b3, 1050 Brussel) of via e-mail (dirk.deldaele@tennisvlaanderen.be).

Je kandidatuur is slechts ontvankelijk als ze volgende zaken bevat:

 1. een beknopte motivatiebrief ondertekend door de eigen clubvoorzitter en -secretaris
 2. een curriculum vitae (max. 1 A4) met minimum volgende inhoud:

a. je ervaring in de tennis- en/of padelwereld, zowel sportief als eventueel op bestuursniveau;
b. je hoogste studiediploma;
c. je beroepservaring;
d. eventueel andere relevante ervaringen en/of waardevolle competenties

De benoemingsraad beoordeelt en evalueert alle kandidaturen op hun ontvankelijkheid en adviseert de samenstelling van zowel het bestuursorgaan als de tennis- en de padelraad aan de bevoegde instanties van de federatie. Het is de opdracht van de benoemingsraad ten bate van onze tennis- en padelsport de best mogelijke teams vooruit te schuiven. De verkiezing van deze 5 clubvertegenwoordigers in de Algemene Vergadering wordt georganiseerd tussen 15/02 en 15/03. De nieuwe organen maken we bekend tegen uiterlijk 1 april 2023.

Heb je nog vragen over deze mandaten en de kandidatuurstelling? Of wil je de nieuwe statuten en het intern reglement aanvragen? Neem dan contact op met de hoofdzetel via dirk.deldaele@tennisvlaanderen.be of 02/548.03.00.