Maatregelen Coronavirus

Naar aanleiding van de Nationale Veiligheidsraad op 24/06 zijn zonet de ministeriële besluiten gepubliceerd. Hieronder vatten we de belangrijkste updates samen die relevant zijn voor de tennis- en de padelsport. De aangepaste richtlijnen zijn vanaf 1 juli in voege.

Horeca: tot 15 personen per tafel

Enkele weken geleden startte de horecasector opnieuw op. De richtlijnen hiervoor blijven in grote mate dezelfde maar er zijn 2 belangrijke updates:
• De enige verdere versoepeling betreft de uitbreiding tot maximum 15 (i.p.v. 10) personen per tafel.
• Organiseert je club een receptie? Dan kan dit enkel wanneer die uitgevoerd wordt door een professionele cateraar, tot 31 juli met maximum 50 personen en vanaf 1 augustus met maximum 100 personen.
We merken dat het enthousiasme van leden om met tennis- en padelpartners een drankje te nuttigen op de club dermate groot is, dat sommige spelers de horeca-regels niet altijd even goed naleven. Om clubs en baruitbaters te ondersteunen in het bewaken van de goede naleving van de regels, stellen we enkele specifieke visuals m.b.t. de clubbar ter beschikking, zowel voor de clubmedewerkers als de leden. Hang deze zeker op in de cafetaria en op het terras, want het is erg belangrijk dat de maatregelen nog steeds correct opgevolgd worden. #keepitsafe
• Download de visuals voor clubleden (pdf – jpg)
• Download de visuals voor barmedewerkers (pdf – jpg)


Kleedkamers en douches: terug open vanaf 1 juli

Vanaf 1/07 mogen kleedkamers en douches opnieuw open, weliswaar onder zeer strikte voorwaarden:

 • Indien het gaat om publieke kleedkamers en douches die gebruikt worden door een constante flow van (individuele) sporters, moeten afstandsregels gerespecteerd worden tussen sporters die niet onder hetzelfde dak leven of die niet tot dezelfde sociale bubbel van max. 15 personen behoren.
 • Bepaal de maximumcapaciteit van de kleedkamer in functie van het garanderen van deze onderlinge afstand.
 • Er moet een duidelijk reinigingsschema opgemaakt worden met frequente schoonmaakmomenten.
 • We begrijpen dat het niet voor elke club mogelijk zal zijn deze strikte voorwaarden na te leven. Clubs zijn dan ook vrij om kleedkamers en douches ook na 1 juli gesloten te houden.
Opgelet: de heropstart van sanitaire installaties na corona-inactiviteit is niet zonder gevaar (i.f.v. legionellabacterie). Lees er meer over op onze site.


Publiek toegelaten onder strikte voorwaarden

Tot op heden is publiek niet toegelaten op je club. Vanaf 1 juli komt daar verandering in en mag je publiek ontvangen, steeds met regels van social distancing en hygiënemaatregelen.

De term 'publiek' wordt als volgt gedefinieerd:

 • Personen rondom de terreinen die naar tennis of padel kijken vallen wel onder de reglementering 'publiek'.
 • Publiek mag ook stilstaand (statisch staand) zijn, met behoud van de algemene regels m.b.t. social distancing.
 • Horecaklanten, in het clubhuis of op het terras, worden niet als 'publiek' beschouwd.
 • Deelnemers aan de activiteit of wedstrijden die zich op de terreinen bevinden, tellen niet mee als publiek.

Voor publiek geldt volgende reglementering:

 • Organiseer je in de maand juli een indoor of outdoor event met minder dan 200 personen publiek? Dan is dat toegestaan en is geen extra toelating van de lokale overheid nodig.
 • Vanaf meer dan 200 personen publiek is een voorafgaande toelating van de gemeentelijke overheid noodzakelijk. In dat geval zal het evenement de COVID Event Risk Tool moeten doorlopen. De lokale overheidsdiensten kunnen dan toestemming geven om voor outdoor events tot 400 personen publiek te ontvangen in de maand juli of tot 800 personen publiek in de maand augustus. Voor indoor events is het maximum aantal personen publiek beperkt tot 200 personen in de maand juli en 400 personen in de maand augustus.
 • Het maximum publiek betreft het aantal personen publiek die op eenzelfde moment aanwezig zijn.
 • De club is zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de publieksaantallen niet overschreden worden. We raden aan een steward aan te duiden om dit in goede banen te leiden.

Clubactiviteiten en tornooien: update maatregelen

Eerder communiceerden we al een protocol dat als leidraad kan dienen bij de organisatie van clubactiviteiten. Voor activiteiten die plaatsvinden vanaf 1 juli gelden volgende aangepaste richtlijnen:

 • Voor horeca en individuele sociale contacten worden de bubbels aan tafel uitgebreid naar 15 (i.p.v. 10) personen.
 • Activiteiten in clubverband, in aanwezigheid van een trainer of meerderjarige toezichter, kunnen doorgaan met maximum 50 deelnemers.
 • Vanaf meer dan 200 personen publiek is een voorafgaande toelating van de gemeentelijke overheid vereist. In dat geval zal het evenement de COVID Event Risk Tool moeten doorlopen.
 • Voor tornooien is er geen limiet op het aantal deelnemers.
 • Organiseert je club een activiteit (lessen, stage, competitie of andere activiteit) waarbij je publiek verwacht? Hou dan rekening met de specifieke richtlijnen voor horeca en publiek (zie hoger).
 • Hou er rekening mee dat zowel horeca als wedstrijden niet meer mogen plaatsvinden tussen 1u 's nachts en 6u 's morgens.

Keep it safe!

FAQ voor spelers

Dit mag, maar desinfecteer regelmatig materiaal dat door verschillende personen gebruikt wordt.
Nee, dit is niet meer nodig, maar desinfecteer je handen voor en na het sporten.
Zeker! Ontsmet wel je handen na gebruik van de sproeier of het sleepnet.
Voor kinderen onder 12 jaar: zij mogen samen dubbelen, want social distancing is niet meer nodig en dus toezicht ook niet.
Voor kinderen tussen 12 en 18 jaar: zij mogen samen dubbelen zonder toezichthouder, maar de regels van social distancing blijven gelden.

Info voor clubs

De klankbordgroep sport deelt volgende leidraad voor de heropstart vanaf 8 juni. Voor meer specifieke vragen kan je ook steeds de FAQ op de website van Sport Vlaanderen raadplegen.
Deze crisis heeft een enorme impact voor de clubs, trainers, baruitbaters en onderhoudsmensen. 50% van onze clubs besteden hun baruitbating uit aan een zelfstandige of hebben personeel in eigen beheer.
Up to date info over de steunmaatregelen die nu al gekend zijn vind je op volgende websites:
 • Unizo
 • Vlaio
 • Vlaamse Sportfederatie
 • Sport Vlaanderen heeft een Corona compensatiematrix uitgewerkt voor de sportorganisaties, je kan deze online raadplegen. Kolom L en M gaan over de sportfederaties, kolom O t.e.m. U gaan over de sportclubs, organisatoren, zelfstandige trainers en vrijwilligers.

Clubs
Verschillende clubs maakten er ons op attent dat zij als vzw geen gebruik kunnen maken van de Vlaamse hinderpremie. Als vzw kan dit wel, maar de voorwaarde die stelt dat er minstens 1 voltijdsequivalente RSZ-ingeschreven tewerkstelling moet zijn, is voor velen een streep door de rekening.
We hebben dit reeds meermaals bij de bevoegde instanties aangeklaagd. De oprichting van een noodfonds (bekendmaking op 1/04) waar ook sportclubs van zouden kunnen gebruik maken, is hierop een antwoord. Wij zijn verheugd met deze stap in de goede richting. Het spreekt echter voor zich dat de uiteindelijke invulling onze evaluatie zal bepalen. Wij zullen ook de komende weken blijven duidelijk maken waarom dit voor onze clubs noodzakelijk is. Voor elke club geldt dat ze moet instaan voor het beheer van een aanzienlijke infrastructuur; dat deze crisis plaatsvindt in volle opstart van het seizoen en de bijhorende ledenwerving.

Trainers
Voor trainers zijn de steunmaatregelen afhankelijk van het statuut dat je hebt:

 • Zelfstandige trainers vallen onder het algemeen statuut van ‘zelfstandige'. Voor hen is er eerst en vooral het overbruggingsrecht die in een vervanginkomen voorziet. Daarnaast is er een vermindering van voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020.
 • Zelfstandigen in bijberoep komen in aanmerking voor een vermindering van de sociale bijdragen. In bepaalde gevallen is er ook een uitstel van betaling toegestaan. Als zelfstandige in bijberoep kom je niet in aanmerking voor het overbruggingsrecht, tenzij je minstens evenveel sociale bijdragen betaalt als het minimumbedrag voor een zelfstandige in hoofdberoep. Aanvullend zijn er nu ook 'halve' uitkeringen overbruggingsrecht in het leven geroepen voor zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerde zelfstandigen en is er een compensatiepremie. Lees alles erover op https://www.unizo.be/compensatiepremie.
 • Voor trainers die onbelast bijverdienen (vrijwilligerswerk, verenigingswerk, etc.) zijn er geen steunmaatregelen voorzien. Meer info en duiding kan je vinden op website van Unizo.

Vlaamse Regering
De Vlaamse Regering trekt € 87 miljoen uit voor de lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen, die door de coronacrisis inkomsten gemist hebben en doorlopende kosten hadden. De € 87 miljoen wordt verdeeld via de steden en gemeenten. De lokale besturen bepalen zelf hoe ze het geld precies inzetten, maar de prioriteit ligt bij het lokale sportweefsel - cruciaal om Vlaanderen in beweging te houden, staat er te lezen in een persbericht. Daarbovenop gaat nog eens € 10 miljoen naar onder meer de sportfederaties.

Voor wat die € 10 miljoen, die naar de sportfederaties gaat, betreft, zullen wij op korte termijn jullie meer info bezorgen. Voor wat de verdeling van € 87 miljoen via de lokale besturen betreft, raadt Tennis Vlaanderen aan hierover pro-actief uw stads- of gemeentebestuur te contacteren. Wij hebben weet van lokale besturen die op basis van relevante, objectieve criteria (grootte van de vereniging, infrastructuur in eigen beheer, jeugdwerking,…) reeds werk maken van een correcte verdeling. Maar pro-actief de impact van de crisis op uw club kenbaar maken kan zeker geen kwaad. Inmiddels vertrok een algemenere boodschap (link naar pdf via mail eerder doorgestuurd vandaag) in die zin naar alle lokale besturen waar tennis- en/of padelclubs gevestigd zijn.
Ook Tennis Vlaanderen zal via eigen middelen de clubs extra ondersteunen. Op welke manier dit zal verlopen, communiceren we eind juni.

De coronacrisis heeft een grote impact op de jeugdwerking. In het kader van het Jeugdfonds worden maar liefst 30 van de 45 criteria hierdoor sterk beïnvloed. Daarom beslisten we, na overleg met clubs en na goedkeuring van Sport Vlaanderen, om behaalde label(s) in 2019 te behouden voor het Jeugdfonds 2020, op voorwaarde dat de club in orde is met 2 verplichte criteria: Criterium D (Kaderdag) en Criterium E (ingeschreven jeugdinterclubploeg in de oorspronkelijke interclub).

De potentiële clubs die vorig jaar het label Jeugdvriendelijke Tennisclub niet behaalden, maar wel een label behaalden in 2018 of 2017 OF vorig jaar actief deelnamen aan het jeugdfonds met upload van documenten, maken ook nog kans op behalen van het basislabel JVTC 2020 mits deelname aan de Kaderdag en inschrijving ploegen aan de Jeugdinterclub. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat ze voldoen aan de nodige criteria binnen het sterk aangepaste reglement. Alle betrokken clubs werden hiervoor uitgenodigd via hun Jeugdfondsverantwoordelijke. De verdeelsleutel van de toelages gebeurt op basis van het bestaande reglement en een totale subsidiepot van €217.189:

 • iedere club die het label JVTC behoudt in 2020, krijgt de bepaalde basistoelage(s), vermeerderd met de toelage berekend op basis van het aantal punten behaald in 2019 en het aantal jeugdleden op datum van 15/10/2019.
 • de nieuwe Jeugdvriendelijke Tennisclubs ontvangen de basistoelage van €600 vanuit de volledige subsidiepot, vermeerderd met de toelage berekend op basis van het aantal jeugdleden op datum 15/10/2019.

De organisatie van de typische clubactiviteiten van clubs (themadagen, familiedag, begeleide vormen, thuisblijversdagen, clubkampioenschappen, …) zijn niet weergegeven in één protocol van Sport Vlaanderen. 
Daarom maakten we werk van richtlijnen m.b.t. clubactiviteiten, die kunnen doorgaan vanaf 1 juli. Deze maatregelen gelden enkel voor clubactiviteiten die op de club plaats vinden. 
Alle Play Safe & Go regels blijven gelden tijdens de clubactiviteiten.

Eerder communiceerden we al een protocol dat als leidraad kan dienen bij de organisatie van clubactiviteiten. Voor activiteiten die plaatsvinden vanaf 1 juli gelden volgende aangepaste richtlijnen:

 • Voor horeca en individuele sociale contacten worden de bubbels aan tafel uitgebreid naar 15 (i.p.v. 10) personen.
 • Activiteiten in clubverband, in aanwezigheid van een trainer of meerderjarige toezichter, kunnen doorgaan met maximum 50 deelnemers.
 • Vanaf meer dan 200 personen publiek is een voorafgaande toelating van de gemeentelijke overheid vereist. In dat geval zal het evenement de COVID Event Risk Tool moeten doorlopen.
 • Voor tornooien is er geen limiet op het aantal deelnemers.
 • Organiseert je club een activiteit (lessen, stage, competitie of andere activiteit) waarbij je publiek verwacht? Hou dan rekening met de specifieke richtlijnen voor horeca en publiek (zie hoger).
 • Hou er rekening mee dat zowel horeca als wedstrijden niet meer mogen plaatsvinden tussen 1u 's nachts en 6u 's morgens.

Voorziet Tennis Vlaanderen korting op ledenbijdragen, verminderde bondsbijdragen of andere steunmaatregelen voor clubs?
Aangezien de impact van de coronacrisis voor clubs heel groot is, besliste de Raad van Bestuur om de clubs te steunen met een korting op de ledenbijdrage van 20% voor 2020. Verder zullen de bijdrages voor KidsTennis en Start to Tennis niet aangeregend worden in 2020. Dit komt neer op een financiële tussenkomst van ongeveer € 500.000.

Op deze manier hopen we de clubs een beetje meer ademruimte te kunnen geven om zo sterk mogelijk uit deze crisis te komen. Verder raden we alle clubs aan om contact op te nemen met hun lokaal bestuur. Het grootste deel van het noodfonds wordt immers via de lokale besturen aan verenigingen toebedeeld.

Indien ook Tennis Vlaanderen nog bijkomende middelen zou ontvangen voor de geleden coronaschade, zullen we op dat moment bekijken of er nog aanvullende ondersteuning voor de clubs mogelijk is.

Moeten wij leden compenseren/terugbetalen voor lessen, lidgeld, abonnement?
Elke club is vrij zelf een beslissing te nemen om wel of niet te gaan compenseren. Ons advies hierin is: als je als club lidgeld/lesgeld wil compenseren, raden we aan geen rechtzetting te doen m.b.t. de voorbije lessen en terreinverhuur, maar eerder een korting te geven op toekomstige lessen, lidgeld toekomstig seizoen 2021-2022, korting op volgende verhuur i.f.v. verdere ledenbinding, …

Welke maatregelen gelden voor de lessen op de club? 

Het besluit geldt als volgt: "Regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht die geen fysieke contacten impliceren, in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of een vereniging, met een groep van maximum 20 personen, steeds in de aanwezigheid van een trainer of een meerderjarige toezichter, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon zijn opnieuw toegestaan."

We specifiëren graag even verder:

 • Er moet verplicht een sportbegeleider aanwezig zijn, die meegerekend wordt in het maximum aantal van 20 personen. Dit hoeven niet steeds dezelfde 20 personen te zijn.
 • Er moet een onderlinge afstand van 1,5 meter tussen sporters bewaard worden. Om de afstandsregels beter te kunnen respecteren en overbevolking van de beschikbare ruimte te vermijden, adviseren we om er op toe te zien dat de beschikbare sportinfrastructuur minstens 30 m² per deelnemer kan waarborgen.
 • De Play Safe & Go richtlijnen helpen je club en tennis- of padelschool op weg om de lessen op een veilige manier te organiseren.

Update materiaal lessen

In les- en trainingssituaties kunnen ballen gemeenschappelijk aangeraakt worden. Enkel bij didactisch materiaal is het advies om dit uitsluitend door de trainer te laten vastnemen. Deze richtlijnen zijn er op voorwaarde dat de geldende hygiënische maatregelen (o.a. handen wassen voor en na de sportbeoefening en desinfecteren van het terrein- en lesmateriaal voor en na gebruik) correct worden nageleefd.

Wanneer je als sportorganisatie verneemt dat er een van jouw leden of deelnemers aan jouw sportactiviteiten besmet is met het coronavirus, volg je best volgende stappen op.

Stap 1: Schat het risico in
 • Is de besmette persoon op een sportactiviteit geweest onder verantwoordelijkheid van jouw organisatie binnen een tijdspanne van 2 dagen voor het begin van de symptomen tot het einde van de besmettelijkheidsperiode (over het algemeen 7 dagen na het begin van de symptomen of langer als de symptomen aanhouden)?
  • Indien niet, hoeven de ander betrokkenen bij de activiteiten binnen jouw organisatie niet als contactpersoon te worden opgegeven voor contact tracing
  • Indien wel, dan start je best met de onderstaande stappen.
 • Heeft de besmette persoon de afstandsregels en alle nodige voorzorgsmaatregelen, zoals je kan terugvinden in de gedragscode voor de sporter, gevolgd?
  • Indien wel, dan moeten de andere betrokkenen bij de activiteiten binnen jouw organisatie niet als contactpersoon worden opgegeven voor contact tracing
  • Indien niet, dan start je best met de onderstaande stappen.

Stap 2: Contactpersonen

 • Hou contact met de besmette persoon om de situatie op te volgen.
 • Help de besmette persoon met het opstellen van een lijst met contactpersonen, dit zijn personen die contact hebben gehad met een bevestigd COVID-19 geval.
 • Volg op of de besmette persoon is gecontacteerd door het Covid-19 Contact Tracing Team.

Stap 3: Communicatie

 • Maak nooit zomaar de medische gegevens van een lid bekend! In de regel communiceer je niet over de identiteit van de besmetter persoon en respecteer je zijn/haar privacy, tenzij deze persoon bij overleg zelf aangeeft dat dit voor hem/haar ok is.
 • Indien het Contact Tracing Team niet snel opstart, overleg dan met de besmette persoon om de leden met een direct risico, nl. mogelijke contactpersonen, samen te informeren. Vermeld duidelijk indien het over een hoog of laag risico gaat.
 • Het is sowieso raadzaam om je eigen leden of deelnemers op de hoogte te brengen van een mogelijke besmetting en hen bij deze communicatie ook volgende folder te bezorgen met betrekking tot contactonderzoek: https://www.zorg-engezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Folder_contactonderzoek_NL.pdf . Op die manier is men ook beter voorbereid indien men wordt gecontacteerd in functie van contactonderzoek.
 • Informeer de contactpersonen over de acties die je binnen de club hebt ondernomen.

Wat moet ik weten over contact tracing?
Via de deze link vind je nuttige informatie over contact tracing of contactonderzoek:
https://www.zorg-en-gezondheid.be/contactonderzoek
Bij contactonderzoek zal iemand die werkt in opdracht van de overheid je opbellen. In Vlaanderen werkt die persoon in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid. In Brussel is dat in opdracht van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
Let hierbij zeker op het nummer. Dit is altijd via dit specifieke telefoonnummer 02 214 19 19 of 8811 in het geval van een sms. Deze info is belangrijk om de echte telefoons van deze van mogelijke fraudeurs te onderscheiden.

We zijn er voor onze clubs en leden!

We willen benadrukken dat jouw club er zeker niet alleen voor staat. We helpen je graag bij het beantwoorden van vragen. Contacteer ons gerust via info@tennisvlaanderen.be.