Verzekeringspolis sportongevallen samenvatting

Verzekeringspolis sportongevallen samenvatting

Tennis Vlaanderen heeft bij de verzekeringsmaatschappij Ethias een polis sportongevallen. Elk lid dat bij Tennis Vlaanderen is aangesloten, valt automatisch onder deze verzekering. 

Heb je als lid een sportongeval? Meld dit dan meteen aan het clubbestuur! Je hoeft zelf geen aangifte te doen.

Een samenvatting van de polis vindt u hieronder terug. De algemene voorwaarden van de polis kan u ook nog eens nalezen. De verkorte polis je kan hier bekijken.
Voor eventuele bijkomende inlichtingen kan u steeds contact opnemen met Sonja Van Goethem op het nummer 02/548.03.02 of mail naar sonja.vangoethem@tennisvlaanderen.be.

Helpdesk Extranet Ethias
011/28.25.00 of g-extranet.nl@ethias.be
Om beter te voldoen aan de steeds grotere behoefte om een volwaardige ondersteuning te bieden aan onze Extranet-gebruikers, werd er een Helpdesk Extranet opgericht.
Deze is operationeel vanaf 04/01/2016 en is te bereiken op telefoonnummer 011/28.25.00 of via het mailadres g-extranet.nl@ethias.be

Burgerlijke aansprakelijkheid

1.1. De verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade aan derden welke tijdens de verzekerde activiteiten ten laste kan gelegd worden van:

 • de bij Tennis Vlaanderen aangesloten clubs;
 • het al dan niet bezoldigd personeel zoals officials;
 • de vrijwilligers die hun medewerking verlenen aan de organisaties voor zover zij ook lid zijn van de verzekeringsnemer;
 • de spelers en de scheidsrechters;
 • de ouders van minderjarige kinderen voor zover ze voor hun kinderen aansprakelijk worden gehouden.

Het betreft een dekking voor alle materiële en lichamelijke schade welke veroorzaakt wordt tijdens de volgende activiteiten:

 • tennis;
 • sportieve nevenactiviteiten ingericht door de club zoals petanque, een wandeling, een fietstocht, zwemmen,...
 • niet-sportieve nevenactiviteiten ingericht door de club zoals een ledenfeest, een culturele uitstap, een bezoek aan een pretpark, een barbecue,...
 • activiteiten ten voordele van de clubkas zoals een eetfestijn, een wafelverkoop,...
 • joggen, wandelsport, fitness en zwemmen buiten clubverband.

1.2. Is o.m. uitgesloten van de dekking burgerlijke aansprakelijkheid:

 • schade veroorzaakt door een aansprakelijke van minstens 16 jaar oud welke schade heeft veroorzaakt met opzet en elke schade veroorzaakt ingevolge dronkenschap;
 • schade aan materieel, kledingsstukken, brillen en persoonlijke voorwerpen van de leden behalve van scheidsrechters en officials in functie;
 • schade aan geleende of gebruikte roerende en onroerende goederen.

1.3. Verleende waarborgen:

 • lichamelijke schade : 5.000.000 euro
 • materiële schade : 620.000 euro

Burgerlijke en strafrechtelijke verdedigingskosten

Voor zover de verzekeraar gehouden is tot dekking, neemt hij de verplichting op zich de verdedigingskosten op zich te nemen uit hoofde van iedere burgerlijke of strafrechtelijke rechtspleging tegen de clubs of de leden.

De dekking betreft kosten van advocaat, experten en procedure. Zij is beperkt tot 12.500 euro.

Verzekering tegen lichamelijke ongevallen

1.4. Omschrijving van het verzekerde ongeval
Onder lichamelijk ongeval wordt verstaan, " een plotse gebeurtenis die lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de oorzaak vreemd is aan het organisme van het slachtoffer ".
Zijn alzo o.m. verzekerd:

 • ziekte of infectie ten gevolge van het ongeval;
 • zonnesteek;
 • beten van dieren of insecten;
 • gevolgen van een lichamelijke inspanning voor zover ze zich onmiddellijk en plots manifesteren zoals hernia's, liesbreuken, spierscheuringen, verrekkingen, verstuikingen, enz...

1.5. Gedekte kosten

 • de RIZIV-erkende medische kosten (geneesheer, kinesist, tandarts, ziekenhuis, apotheek,...) tot 100% van het RIZIV-tarief met een beperking tot 250 euro per ongeval voor de kinekosten in het geval het ongeval geen ziekenhuisopname tot gevolg had;
 • de niet in de nomenclatuur van het RIZIV opgenomen medische kosten tot 875 euro per ongeval;
 • tandprothese: met een maximum van 2.000 euro per ongeval en 500 euro per tand;
 • de schade aan brillen en contactlenzen tot 500 euro per ongeval voor zover ze gedragen worden op het ogenblik van het ongeval en de schade gepaard gaat met een lichamelijk letsel;
 • begrafenis;
 • vervoer van het slachtoffer.

De gedekte kosten worden beperkt tot de datum van de consolidatie van de letsels met een maximumtermijn van twee jaar vanaf het ongeval. 

1.6. Vaste vergoedingen
In geval door het lichamelijk ongeval tijdens de verzekerde activiteiten de dood wordt veroorzaakt of een invaliditeit, verzekert de maatschappij de uitbetaling van een kapitaal:

 • in geval van overlijden binnen de drie jaar na het ongeval : 8.500 euro;
 • in geval van tijdelijke invaliditeit en totale ongeschiktheid tot het uitoefenen van de normale beroepsbezigheden : 25 euro per dag tot twee jaar na het ongeval bij werkelijk verlies van inkomen en bij gebrek aan enige uitkering op basis van de RIZIV-wetgeving;
 • in geval van bestendige invaliditeit van het slachtoffer tot maximaal 65 jaar, wordt een kapitaal uitbetaald a rato van de graad van de invaliditeit tussen 1 en 50 %: 15.000 euro en boven de 50 %: 30.000 euro.

1.7. Uitsluitingen
Is uitgesloten van de verzekering, de vrijwillige verminking door het slachtoffer of de schade aan zichzelf veroorzaakt door dronkenschap.

Aangifte van het schadegeval

Heb je als lid een sportongeval, meld dit dan meteen aan de verantwoordelijke van de club. Ongevallen dienen te worden aangegeven via www.ethias.be (collectiviteiten => Beveiligd Extranet => Toegang tot extranet). Deze manier is veel sneller en gebruiksvriendelijker dan de papieren formulieren. Daarbovenop kan het dossier op elk ogenblik online opgevolgd worden.
Alle clubs ontvingen vanwege Ethias een identificatienummer en paswoord voor elektronische aangifte. Indien u deze codes niet meer zou terugvinden, kan u contact opnemen met Ethias (2173extranet@ethias.be).
De aangifte dient te gebeuren binnen de 8 dagen na het ongeval door de club waarbij het betrokken lid van Tennis Vlaanderen is aangesloten. De maatschappij zal de dekking niet uitsluiten indien de aangifte buiten termijn doch redelijkerwijze zo snel mogelijk is gebeurd.